Všeobecné obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Všeobecné ustanovenie

 

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.svetoveklbka.sk , ktorého prevádzkovateľom je firma Svetové klbká s.r.o., so sídlom Brančská 11, 85105 Bratislava, IČO: 50835866, DIČ: 2120491021, IČDPH: SK2120491021, e-mail: svetoveklbka@gmail.com, tel. 0904 611 317.

 

Predávajúci a zákazník-Kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

Obchodné, dodacie a reklamačné podmienky

 

1.     Objednávka a uzavretie zmluvy

 

Všetky objednávky realizované objednávateľom (ďalej len Kupujúci)  prostredníctvom e-shopu ( ďalej len Predávajúci) sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými, platobnými a reklamačnými podmienkami. 
Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných pri realizácií objednávky. 

Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim je uzatvorená potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho. 

 

Vystavením objednávky sa zákazník zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke.

 

2.     Ceny

Ceny jednotlivých produktov sú konečné (Predávajúci je platiteľ DPH). Týka sa to aj cien služieb poskytovaných Slovenskou poštou, či prepravnými spoločnosťami.

Ceny výrobkov sú uvedené bez nákladov na dopravu a na balné. 

 

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

 

3.     Platobné podmienky

Platbu objednaného tovaru je možné uskutočniť:

  • bankovým prevodom (platba vopred)

          Bankové spojenie:

          IBAN: SK67 8330 0000 0025 0120 9653

          SWIFT: FIOZSKBAXXX          

  • dobierkou - Tovar je možné zaplatiť dobierkou len v prípade, že zvolíte spôsob dopravy kuriérom alebo prostredníctvom služby www.zasielkovna.sk
  • platbou v hotovosti pri osobnom odbere.

 

4.      Dodacie podmienky


V prípade, že je tovar na sklade, je expedovaný po zaplatení faktúry Kupujúcim, zvyčajne do 3 pracovných dní, resp. je do 3 pracovných dní zasielaný na dobierku alebo pripravený na osobný odber.

Dodacia lehota závisí od zvoleného spôsobu prepravy:

 - dodanie slovenskou poštou : + 1-3 pracovné dni
 - dodanie kuriérom: + 1-2 pracovné dni

 - dodanie pobočkami Zásielkovne: + 2-5 pracovných dní

 - osobný odber: na základe dohody medzi Predávajúcim a Kupujúcim - Kupujúci kontaktuje Predávajúceho emailom alebo telefonicky ohľadne osobného odberu.

 

Možnosti doručenia tovaru, ceny prepravy, ako aj spôsoby platby sú uvedené na podstránke http://www.svetoveklbka.sk/doprava/

  

K cene každého druhu poštovného je potrebné prirátať 0,20€ balné (okrem osobného odberu).

 

5.     Prevzatie tovaru

 

Kupujúcemu odporúčame skontrolovať fyzickú neporušenosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, odporúčame Kupujúcemu neprevziať zásielku a ihneď kontaktovať Predávajúceho, resp. spísať prípadné nedostatky do preberacích dokumentov a nechať potvrdiť odovzdávajúcou osobou.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky zákazníka, preto v prípade posielania zásielky kuriérskou spoločnosťou uveďte aj adresu dodania, t.j. adresu, na ktorej sa zdržiavate väčšinu pracovného dňa, aby bola zásielka bez problémov doručená. 

Za splnenie dodávky sa považuje prevzatie predmetu plnenia Kupujúcim alebo poverenou treťou osobou.  

6.     Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

6.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

 

6.2 Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa

a) tovary objednané Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 

6.3 Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

6.4 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,

b) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

c) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

d) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

 

6.5 Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom), prípadne odoslaním vyplneného formulára, ktorý je dostupný tu.

 

6.6 Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.

 

6.7 Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy Predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od Kupujúceho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

 

6.8 Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako Kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s Predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe platby.

 

6.9 Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob

doručenia ponúkaný Predávajúcim.

 

6.10 Pri odstúpení od zmluvy Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 

6.11 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

 

6.12 Pri odstúpení od zmluvy znáša Kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a tiež náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

 

6.13 Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

  

7.     Ochrana osobných údajov

 

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.

Predávajúci sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených Predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane, s výnimkou prepravných spoločností. 

 

9.   Ďalšie ustanovenia

 

Ďalšie vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka. 

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť odoslaním objednávky Kupujúcim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odporúčame

Copyright 2015 - 2018 © svetoveklbka.sk