Všeobecné obchodné podmienky | SVETOVEKLBKA.SK

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenie

 

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.svetoveklbka.sk , ktorého prevádzkovateľom je firma Svetové klbká s.r.o., so sídlom Brančská 11, 85105 Bratislava, IČO: 50835866, DIČ: 2120491021, IČDPH: SK2120491021, e-mail: svetoveklbka@gmail.com, tel. 0904 611 317.

Predávajúci a zákazník-Kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Obchodné, dodacie a reklamačné podmienky

1.  Objednávka a uzavretie zmluvy

Všetky objednávky realizované objednávateľom (ďalej len Kupujúci) prostredníctvom e-shopu ( ďalej len Predávajúci) sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými, platobnými a reklamačnými podmienkami.
Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných pri realizácií objednávky.

Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim je uzatvorená potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho.

Vystavením objednávky sa zákazník zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke.

2.  Ceny

Ceny jednotlivých produktov sú konečné (Predávajúci je platiteľ DPH). Týka sa to aj cien služieb poskytovaných Slovenskou poštou, či prepravnými spoločnosťami.

Ceny výrobkov sú uvedené bez nákladov na dopravu a na balné.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

3. Platobné podmienky

Platbu objednaného tovaru je možné uskutočniť:

  • bankovým prevodom (platba vopred)

Bankové spojenie:

IBAN: SK67 8330 0000 0025 0120 9653

SWIFT: FIOZSKBAXXX 

  • dobierkou - Tovar je možné zaplatiť dobierkou len v prípade, že zvolíte spôsob dopravy kuriérom,
  • platbou v hotovosti a platobným terminálom pri osobnom odbere,
  • platbou kartou online.

4.   Dodacie podmienky

V prípade, že je tovar na sklade, je expedovaný po zaplatení faktúry Kupujúcim, zvyčajne do 3 pracovných dní, resp. je do 3 pracovných dní zasielaný na dobierku alebo pripravený na osobný odber.

Dodacia lehota závisí od zvoleného spôsobu prepravy:

- dodanie slovenskou poštou : + 1-3 pracovné dni
- dodanie kuriérom: + 1-2 pracovné dni

- dodanie pobočkami Zásielkovne: + 2-5 pracovných dní

- osobný odber: Predávajúci kontaktuje Kupujúceho – najčastejšie e-mailom, keď je objednávka pripravená na vyzdvihnutie (pozor – e-mail často skončí v spame alebo v reklamných priečinkoch. Zvyčajne Kupujúci odosiela e-mail do 1 pracovného dňa, Kupujúci je povinný si skontrolovať svoju e-mailovú poštu).

Kupujúci je povinný si vyzdvihnúť tovar do 3 pracovných dní od odoslania emailu, inak Predávajúci stornuje objednávku.
Kupujúci sa môže dohodnúť s Predávajúcim na dlhšej odbernej dobe.

Možnosti doručenia tovaru, ceny prepravy, ako aj spôsoby platby sú uvedené na podstránke http://www.svetoveklbka.sk/doprava-platba.


5.  Prevzatie tovaru

Kupujúcemu odporúčame skontrolovať fyzickú neporušenosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, odporúčame Kupujúcemu neprevziať zásielku a ihneď kontaktovať Predávajúceho, resp. spísať prípadné nedostatky do preberacích dokumentov a nechať potvrdiť odovzdávajúcou osobou.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky zákazníka, preto v prípade posielania zásielky kuriérskou spoločnosťou uveďte aj adresu dodania, t.j. adresu, na ktorej sa zdržiavate väčšinu pracovného dňa, aby bola zásielka bez problémov doručená.

Za splnenie dodávky sa považuje prevzatie predmetu plnenia Kupujúcim alebo poverenou treťou osobou.

6.  Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

6.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

6.2 Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa

a) tovary objednané Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

6.3 Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

6.4 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,

b) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

c) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

d) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

6.5 Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom), prípadne odoslaním vyplneného formulára, ktorý je dostupný tu.

6.6 Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.

6.7 Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy Predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od Kupujúceho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

6.8 Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako Kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s Predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe platby.

6.9 Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob

doručenia ponúkaný Predávajúcim.

6.10 Pri odstúpení od zmluvy Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

6.11 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

6.12 Pri odstúpení od zmluvy znáša Kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a tiež náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

6.13 Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

7.  Ochrana osobných údajov

7.1 Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode. Táto spotrebiteľská zmluva je zároveň právnym základom pre spracúvanie osobných údajov kupujúceho. Poskytnutie osobných údajov kupujúceho je zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou pre nákup v e-shope predávajúceho. Ak kupujúci neposkytne všetky požadované osobné údaje predávajúcemu, môže to mať za následok neuzavretie kúpnej zmluvy.

7.2 Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy.

7.3 Predávajúci spracúva bežné osobné údaje kupujúceho. Osobné údaje kupujúceho sú v informačnom systéme predávajúceho uchovávané po dobu 10 rokov.

7.4 Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení, alebo inou formu (e-mailom, písomne).

7.5 Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám – doručovacím spoločnostiam (kuriérom) a spoločnosti, ktorá spracúva účtovné doklady.

7.6 Osobné údaje kupujúceho sa nezverejňujú.

7.7 Predávajúci môže spracúvať osobné údaje na marketingové účely (napríklad pre odosielanie newslettra alebo e-mailov o novinkách, zľavách, akciách a pod.) aj bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho. Pre tento účel predávajúci spracúva nevyhnutné údaje, ktorými sú meno, priezvisko a e-mailová adresa kupujúceho. Ak kupujúci nesúhlasí so spracovaním údajov na marketingové účely, svoj nesúhlas môže kupujúci kedykoľvek vyjadriť napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu predávajúceho so žiadosťou o odhlásenie z newslettra alebo kliknutím na link uvedený v e-mailovej správe. Osobné údaje využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám, taktiež nebudú zverejnené.

7.8 Kupujúci má právo získať od predávajúceho potvrdenie o tom, aké osobné údaje kupujúceho sa spracúvajú v e-shope predávajúceho. Kupujúci má právo získať prístup k takýmto údajom a tiež informácie na aký účel sa spracúvajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa osobné údaje poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú, či existuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Prvé poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov kupujúcemu je bezplatné. Opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré kupujúci požiada, bude spoplatnené ako administratívny poplatok vo výške 5€.

7.9 Kupujúci môže od predávajúceho požadovať opravu alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa týkajú kupujúceho. Kupujúci môže žiadať vymazanie jeho osobných údajov alebo obmedzenia spracovania týchto údajov. Kupujúci môže aj namietať spracúvanie osobných údajov.

7.10 Spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné aj na účely archivácie (pre splnenie povinnosti predávajúceho na základe právnych predpisov SR, napríklad uchovávanie účtovných dokladov po dobu 10 rokov). Ak bude kupujúci žiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v súvislosti s kúpnou zmluvou, jeho žiadosť môže byť zamietnutá.

7.11 Kupujúci má právo, aby predávajúci obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, ak kupujúci namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov. Kupujúci má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol predávajúcemu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Kupujúci má právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

7.12 Kupujúci má právo namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu. Rovnako môže namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely oprávneného záujmu predávajúceho.

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

7.13 Vyššie uvedené informácie o ochrane osobných údajov sa týkajú aj predzmluvných vzťahov (t.j. registrácia v e-shope za účelom budúceho nákupu alebo napríklad vyžiadanie dopytu, cenovej ponuky či informácií o tovare a službách predávajúceho).

7.14 S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu, prípadne na marketingové účely. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.

9. Ďalšie ustanovenia

Ďalšie vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť odoslaním objednávky Kupujúcim.

NAJPREDÁVANEJŠIE

Jeans

Špagáty VEĽKÁvlna 5mm

mark